Статут

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який визначає основні засади діяльності комунального закладу «Немирівська спеціальна  школа» Вінницької обласної Ради.

1.2. Комунальний заклад «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради є закладом загальної середньої освіти, для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку (далі за текстом – спеціальна  школа).

1.3. Немирівська школа-інтернат ім. М.О.Некрасова наказом відділу народної освіти Вінницького облвиконкому №297 від 28.07.1982 року була реорганізована в Немирівську школу-інтернат для дітей із затримкою психічного розвитку ім. М.О.Некрасова. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю івласністю адміністративно-територіальних одиниць(комунальною власністю)» та рішенням 10-ї сесії обласної Ради 21-го скликання від 30 жовтня 1992 року «Про перелік об’єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної державної адміністрації та розмежування майнових інтересів між суб’єктами власності» Немирівська школа-інтернат віднесена до комунальної власності Немирівського району.

Рішенням 12 сесії Вінницької обласної Ради 23 скликання від 08.02.2000 року № 178 затверджено нову редакцію Статуту Немирівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату інтенсивної педагогічної корекції І-ІІ ступенів ім. М.О.Некрасова і віднесено до об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області.

Рішенням 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17.07.2012 року №389 «Про перейменування окремих установ освіти - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області та  їх статутів викладених у новій редакції» школа-інтернат перейменована в Немирівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат ім. М.О.Некрасова Вінницької обласної Ради.

Рішенням 19 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 19.05.2017 року № 357 Немирівську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат ім. М.О. Некрасова Вінницької обласної Ради перейменовано на Немирівський навчально-реабілітаційний центр Вінницької обласної Ради.

1.4. Спеціальна школа є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (далі – Орган управління майном).

1.5. Найменування спеціальної школи:

повне: Комунальний заклад «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради;

скорочене: Немирівська спеціальна  школа.

1.6. Місцезнаходження спеціальної школи: вулиця Соборна, 191 А, м. Немирів, Вінницький район, Вінницька область, 22800.

1.7. Спеціальна школа здійснює освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

1.8. Спеціальна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків та Головному територіальному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області, круглу печатку, бланки, кутовий штамп зі своїм найменуванням та символікою, ідентифікаційний номер.

1.9. Взаємовідносини спеціальної школи з центральними (територіальними) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами регламентується чинним законодавством України.

1.10. Спеціальна школа може від свого імені укладати договори, набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції.

1.11. Спеціальна школа є неприбутковим закладом у галузі освіти та не має на меті отримання прибутку.

1.12.Структура спеціальної школи формується та затверджується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.13. Спеціальна школа має у своєму складі дошкільний підрозділ, пансіон з частковим або повним утриманням здобувачів освіти (учнів/вихованців), інші структурні підрозділи.

1.14. Структурні підрозділи спеціальної школи діють відповідно до Статуту та на підставі Положень, затверджених директором спеціальної школи.

1.15. Спеціальна школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови Вінницької обласної Ради, Голови Вінницької обласної державної адміністрації, наказами Органу управління освітою та цим Статутом.

1.16. Інформація про спеціальну школу відображається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

 

РОЗДІЛ ІІ

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

 

2.1. Метою діяльності спеціальної школи є забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами (з порушеннями інтелектуального розвитку та тяжкими порушеннями мовлення) на здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні.

2.2. Спеціальна школа відповідно до контингенту здобувачів освіти (учнів/вихованців) забезпечує здобуття ними початкової та базової середньої освіти.

2.3. Головними завданнями спеціальної  школи є:

- створення умов для здобуття освіти учнями (вихованцями) шляхом належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців);

- забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців);

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого і критичного мислення здобувачів освіти (учнів/вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;

- сприяння засвоєнню здобувачами освіти (учнями/вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- сприяння всебічному розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців);

- сприяння набуттю ключових компетентностей здобувачами освіти (учнями/вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам здобувачів освіти (учнів/вихованців) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі;

- виконання вимог Державного стандарту повної загальної середньої освіти на рівні початкової, базової середньої та профільної освіти, підготовка здобувачів освіти (учнів/вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик освітнього  та корекційно-розвиткового процесів;

- виховання у здобувачів освіти (учнів/вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- виховання в здобувачів освіти (учнів/вихованців) шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, забезпечення і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти (учнів/вихованців).

2.4. Діяльність спеціальної школи будується на принципах:

-   доступності;

-   гуманізму;

-   демократизму;

-   незалежності від політичних і релігійних об’єднань;

-   взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання;

-   рівності прав кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

2.5. Здобуття учнями (вихованцями) повної загальної середньої освіти (початкова та базова середня освіта), отримання корекційно-розвиткових послуг та утримання в спеціальній школі здійснюється з державного та обласного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2.6. Спеціальна школа має право:

-   надавати спеціальну освіту певного освітнього рівня загальної середньої освіти;

- надавати допрофесійну та професійну підготовку;

- визначати форми і засоби організації освітнього процесу;

- в установленому порядку, розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

-  отримувати кошти і матеріальні цінності згідно з законом від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, користуватися пільгами, що передбачені державою;

-   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження на утримання спеціальної школи в порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-  визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти івпроваджувати власні освітні програми з урахуванням державних стандартів;

- формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- користуватися рухомим і нерухомим майном згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

-   видавати документи про початкову та базову середню освіту;

-   здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонти наоснові договорів  згідно  з законодавством України;

-  укладати угоди і договори про співробітництво, згідно з законом встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України так і за її межами;

-    мати інші права, визначені чинним законодавством.

2.7.Спеціальна  школа зобов'язана:

-   реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти і науки;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

-    розвивати культурні підрозділи;

-    здійснювати діяльність щодо матеріального забезпечення освітнього процесу;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці педагогічних та інших працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці та соціального страхування працівників;

- забезпечувати економне та раціональне використання коштів, своєчасні розрахунки з працівниками;

- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством;

- здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність, згідно з чинним законодавством;

- забезпечувати додержання санітарно-гігієнічних та  екологічних норм відповідно до чинного законодавства  та норм протипожежної безпеки;

- задовольняти потреби дітей з особливими освітніми потребами в здобутті повної загальної середньої освіти на рівні початкової та базової середньоїосвіти;

- забезпечувати відповідний рівень загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

-  забезпечувати навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових послуг здобувачам освіти (учням/вихованцям);

-  проходити, в установленому порядку, інституційний аудит;

-  надавати спеціальну освіту певного освітнього рівня повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткові послуги безоплатно за рахунок коштів державного бюджету, коштів засновника, інших джерел, не заборонених законодавством;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти (учнів/вихованців), надавачів освіти (педагогічних працівників) та інших працівників спеціальної школи;

- формувати в здобувачів освіти (учнів/вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічних навичок;

-  дотримуватися фінансової дисципліни, забезпечувати збереження матеріально-технічної бази;

- здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту спеціальної школи та чинного законодавства.

2.8. Спеціальна школа несе відповідальність за:

-   реалізацію головних положень цього Статуту;

-   дотриманням умов, передбачених ліцензією;

-   безпечні умови освітньої діяльності;

-   дотриманням договірних зобов'язань і фінансової дисципліни.

 

РОЗДІЛ ІІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

 

3.1. Спеціальна школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своїх повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Повноваження спеціальної школи:

1) задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами в здобутті повної загальної середньої освіти на 2-х її  рівнях – початкової та базової освіти;

2) забезпечення відповідного рівня загальної середньої освіти державним стандартам повної  загальної середньої освіти;

3)  забезпечення навчання, виховання, надання корекційно-розвиткових послуг;

4) формування освітньої (освітніх) програми (програм) спеціальної школи, розроблення і впровадження власних освітніх програм з урахуванням державних стандартів повної загальної середньої освіти;

5) створення науково-методичної і матеріально-технічної бази для організації освітнього процесу;

6)  проходження, в установленому порядку, інституційного аудиту;

7) надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг безоплатно за рахунок коштів державного бюджету, коштів засновника, інших джерел, не заборонених законодавством;

8)   надання допрофесійної підготовки;

9)   видача документів про початкову та базову середню освіту;

10)  забезпечення добору та розподілу кадрів;

11)  планування власної діяльності та формування стратегії розвитку спеціальної школи;

12) створення безпечних умов для учасників освітнього процесу та інших працівників спеціальної школи;

13) формування в здобувачів освіти (учнів/вихованців) засад здорового способу життя, гігієнічних навичок;

14) формування штатного розпису, встановлення форм заробітної плати і матеріального заохочення  в межах власного кошторису;

15) користування рухомим і нерухомим майном згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

16) забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних та екологічних норм відповідно до чинного законодавства;

17) дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази спеціальної школи;

18)  здійснення інших повноважень відповідно до Статуту спеціальної школи.

3.3. Спеціальна школа забезпечує здобуття загальної середньої освітина двох її рівнях:

для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку:

- початкова освіта – 1-4 класи;

- базова середня освіта – 5-11 класи.

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

-   початкова освіта - 1-4 класи;

-   базова середня освіта - 5-10 класи

3.4. Вихованці, що були зараховані до дошкільного підрозділу, можуть здобувати в ньому дошкільну освіту до семи (восьми) років.

3.5. Організація діяльності дошкільного підрозділу здійснюється відповідно до законодавства, Статуту спеціальної школи та на підставі положення про нього, затвердженого директором, за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів та з урахуванням особливостей контингенту дітей.

3.6. Гранична наповнюваність дошкільних груп (за наявності дошкільного підрозділу) визначається відповідно до нормативів, визначених чинним законодавством

3.7. У складі спеціальної школи, утворюються класи для учнів (вихованців):

-з порушеннями інтелектуального розвитку - класи (дошкільні групи) для учнів (вихованців) з легкими порушеннями інтелектуального розвитку, класи (дошкільні групи) для учнів (вихованців) з помірними порушеннями інтелектуального розвитку. У разі недостатньої кількості учнів та за умови забезпечення індивідуального підходу в один клас можуть бути зараховані учні з легкими та помірними порушеннями інтелектуального розвитку;

- з тяжкими порушеннями мовлення - класи (дошкільні групи) для учнів (вихованців) з тяжкими порушеннями мовлення.

У спеціальній школі можуть створюватися окремі класи для осіб:

-  із складними порушеннями розвитку (у тому числі ті, які мають два та більше порушень) за умови, що одне з наявних порушень відповідає порушенням основного контингенту учнів;

- із розладами аутичного спектра, у тому числі не пов’язаними з інтелектуальним порушеннями.

3.8. Гранична наповнюваність класів формується відповідно до норм чинного законодавства .

Гранична наповнюваність класу може бути збільшена відповідно до рішення директора спеціальної школи, але не більш як на одну особу.

Клас створюється за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів.

Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл здобувачів освіти (учнів/вихованців) одного року навчання між класами (здійснюється відповідно до нормативів, в порядку, встановленому законодавством

3.9. У спеціальній школі можуть створюватися класи для дітей з легкими та помірними порушеннями інтелектуального розвитку. Гранична наповнюваність таких класів визначається відповідно до переважної кількості учнів, які мають такі порушення. У разі рівної кількості учнів з різними порушеннями  розвитку у таких класах їх гранична наповнюваність складає 6 осіб.

3.10. До одного класу спеціальної школи можуть зараховуватись учні різного віку за умови, якщо їх різниця становить не більше двох років. Для учнів початкових класів можуть бути створені з’єднані класи початкової школи (класи-комплект), які діють відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері  освіти і науки.

3.11. Для виконання освітньої програми, у тому числі її корекційно-розвиткового складника, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) у спеціальній школі створюються групи подовженого дня учнів одного або різних років навчання з урахуванням особливостей розвитку, гранична наповнюваність яких не може перевищувати наповнюваність класів.

Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) у спеціальній школі можуть створюватися міжкласні групи.

3.12. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами (діти з порушеннями з порушеннями інтелектуального розвитку та тяжкими порушеннями мовлення) до спеціальної школи, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.13. Поселення учнів до пансіону спеціальної школи та утримання в ньому здійснюється відповідно до Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України.

3.14. Учні (вихованці) відповідно до наявних порушень їх розвитку розподіляються між класами (групами) наказом директора спеціальної школи на навчальний рік.

Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою ознакою, у тому числі за місцем проживання.

3.15. Здобувачі освіти (учні/вихованці) можуть проживати в пансіоні спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Рішення про влаштування дітей до пансіону спеціальної школи затверджується наказом директора.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають в пансіоні спеціальної школи на повному державному утриманні.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в пансіоні спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Для перебування здобувачів освіти (учнів/вихованців) у спеціальній школі на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора.

Поселення учнів/вихованців до пансіону здійснюється відповідно до наказу директора спеціальної школи, як правило, до початку навчального року, а упродовж  навчального року – за умови наявності вільних місць для проживання на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника та відповідних документів, передбачених у Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1131.

Директор спеціальної школи  зобов’язаний ознайомити батьків або інших законних представників учня з умовами проживання, розпорядком дня, умовами виселення з пансіону, правами та обов’язками пансіонерів, їх законних представників, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, про що робить відповідний запис у договорі.

Кількість посад працівників, які організовують діяльність пансіону, вводяться до штату спеціальної школи згідно з типовими штатними нормативами спеціальної школи, затвердженими в установленому законодавством порядку.

Медичне обслуговування пансіонерів здійснюється відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 31

Харчування учнів, які проживають у пансіоні, здійснюється відповідно донорм харчування та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305.

Ведення обліку учнів (вихованців), моніторинг про їх перебування, відвідування у пансіоні та повернення на вихідні та святкові дні у своїй сім’ї здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.16. Мовою освітнього процесу в спеціальній школі є українська.

3.17.Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою спеціальної школи у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного психічного та інтелектуального розвитку дітей.

Тривалість канікул у спеціальній школі протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

3.18. Директор спеціальної школи затверджує режим роботи спеціальної школи відповідно до особливостей організації освітнього процесу з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), вимог санітарного законодавства, забезпечення реалізації корекційно-розвиткового складника освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги).

3.19. Розклад уроків, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять складається з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (вихованців),  затверджується директором спеціальної школи.

3.20. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. При цьому періодичність проведення перерв під час уроків (комплекс вправ з рухової активності) і тривалість перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування.

3.21. Батьки (інші законні представники) чи учні (у разі досягнення повноліття) можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до індивідуального потреб, можливостей, здібностей та інтересів учня.

Організація навчання за індивідуальною формою здобуття освіти (педагогічний патронаж) здійснюється відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого  центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

У разі здобуття освіти за формою педагогічного патронажу для учнів в обов’язковому порядку складається індивідуальний навчальний план.

Організація навчання за дистанційною формою здобуття освіти в спеціальній школі здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання, затверджене центральним органом виконавчої влади у сфері освіти  і науки, з урахуванням особливих освітніх потреб, психофізичних особливостей та стану здоров’я учнів.

3.22. У разі здобуття освіти за індивідуальною чи дистанційною формою спеціальна школа забезпечує створення умов для отримання учнями психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) та участі учнів у заходах спеціальної школи.

3.23.Медичне обслуговування здобувачів освіти (учнів/вихованців) спеціальної школи здійснюється медичними працівниками, у порядку встановленому законодавством.

Учні (вихованці) спеціальної школи віком до 14 років забезпечуються медичним обслуговуванням  за згодою одного з батьків (інших законних представників).

Заклади охорони здоров’я за місцем розташування спеціальної школи з урахуванням особливостей контингенту учнів (вихованців) та напряму (профілю) діяльності спеціальної школи разом з органами управління освітою та органами охорони  здоров’я, забезпечують проведення щороку моніторингу стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Педагогічні працівники спеціальної школи зобов’язані володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям відповідно до професійного стандарту, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

Медичні працівники спеціальної школи зобов’язані надавати учням (вихованцям), які перебувають у невідкладному стані, медичну допомогу відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

3.24. Відповідальність за організацію діяльності спеціальної школи, додержання вимог санітарного законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів  покладається на директора спеціальної школи.

Харчування здійснюється відповідно до норм та Порядку організації харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, визначених законодавством.

Харчування в спеціальній школі організовується з перервами 3,5 – 4 години між прийомами їжі:

п’ятиразове (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) – для учнів (вихованців), які проживають у пансіоні;

триразове (другий сніданок, обід, підвечірок) – для учнів (вихованців), які навчаються в спеціальній школі та перебувають у групі подовженого дня.

Для вихованців дошкільних груп  режим харчування встановлюється відповідно до порядку організації харчування вихованців закладів дошкільної освіти та Статуту спеціальної школи.

3.25. Спеціальна школа може надавати реабілітаційні послуги (допомогу)         на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності, у тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України.

3.26. Особистісно орієнтовне спрямування освітнього процесу, зокрема у класах для учнів із складними порушенням розвитку, за умови граничного наповнення класів – у класах для учнів з помірними порушення інтелектуального розвитку, із розладами аутичного спектра забезпечує асистент вчителя та/або асистент вихователя групи подовженого дня, педагогічне навантаження на яких одну ставку становить 25 годин на тиждень.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для вихованців дошкільних груп (за наявності дошкільного підрозділу) забезпечує асистент вихователя.

За необхідності соціальні потреби учнів (вихованців) під час освітнього процесу може задовольняти асистент учня (вихованця) – соціальний робітник, один  із батьків (інші законні представники)  або уповноважена ними особа.

 

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ

 

4.1.  Освітній процес в спеціальній школі організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей психофізичного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців), їхніх особливих освітніх потреб.

4.2. Спеціальна школа для забезпечення здобуття загальної середньої освіти розробляє та використовує в освітній діяльності освітню програму.

У дошкільному підрозділі програма спеціальної школи передбачає виконання державного стандарту дошкільної освіти.

Освітня програма може бути розроблена на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених субʼєктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених відповідно до законодавства.

Рішення про використання спеціальною школою освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою. Освітня програма розроблена не на основі типової освітньої програми затверджується в установленому законодавством порядку.

4.3. Освітня програма спеціальної школи в обов’язковому порядку повинна містити корекційно-розвитковий та виховний складники, що  враховують специфіку розвитку по потребі учнів (вихованців).

4.4. На основі визначеного в освітній програмі спеціальної школи навчального плану педагогічна рада погоджує, а директор затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

4.5. Освітній процес у спеціальній школі спрямовується на розвиток особистості здобувача освіти (учня/вихованця) шляхом формування та застосування його компетентностей та має корекційну спрямованість. Шляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.

4.6. У спеціальній школі забезпечується викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для учнів відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації (модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів).

4.7. Навчання учнів (вихованців) спеціальної школи здійснюється за допомогою найбільш прийнятних для таких дітей мов, методів і способів спілкування в освітньому середовищі (просторі), та  максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку, формуванню компетентностей для подальшого життя.

Для учнів з розладами аутичного спектра – використання засобів альтернативної комунікації, використання інших методів і способів, які забезпечують формування необхідних компетентностей для подальшого самостійного життя, розвиток комунікативних навичок.

Для учнів (вихованців) із складними порушеннями розвитку використовуються методи та способи, які враховують їх індивідуальні потреби та забезпечують формування компетентностей, необхідних для подальшого самостійного життя.

4.8. У спеціальній школі реалізується індивідуальна освітня траєкторія, що передбачає розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів (вихованців) та індивідуального навчального плану (за потреби).

4.9. Індивідуальна програма розвитку складається для кожного учня (вихованця) на підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром.

Індивідуальна програма розвитку затверджується директором спеціальної школи, схвалюється педагогічною радою та підписується одним із батьків (іншим законним представником) здобувача освіти.

4.11. Індивідуальний навчальний план (за потреби) розробляється на підставі поданої одним із батьків (іншими законними представниками) здобувача освіти (учня/вихованця) письмової заяви.

Індивідуальний навчальний план схвалюється педагогічною радою спеціальної школи, затверджується директором та підписується одним з батьків (іншим законним представником) чи учнем особисто (у разі досягнення ним повноліття).

4.12. У спеціальній школі створюється групи подовженого дня з метою  виконання освітньої програми, що містить корекційно-розвитковий та виховний складники; організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів; забезпечення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги); надання кваліфікаційної допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань; формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для подальшого самостійного життя; забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану (за наявності); організації дозвілля учнів (вихованців).

4.13. У спеціальній школі створюються умови для організації денного відпочинку (сну) в групі подовженого дня для учнів першого класу та інших учнів (вихованців), які цього потребують.

4.14. Режим роботи групи  подовженого дня та організація освітнього процесу в ній повинні відповідати державним санітарним нормам.

4.15. Учні (вихованці) спеціальної школи можуть перебувати в групі подовженого дня не більше шести годин на день.

4.16. У спеціальній школі створюється безпечне освітнє середовище, єдність навчання, виховання учнів спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Для всебічного розвитку учнів (вихованців) з урахуванням їх індивідуальних особливостей  створюються відповідно до законодавства гуртки за інтересами, спортивні секції, до освітнього процесу залучаються заклади позашкільної освіти.

4.17. Виховання здійснюється педагогічними  працівниками, у тому числі вихователями, відповідно до освітньої програми, режиму роботи спеціальної школи та спрямовується на формування компетентностей, необхідних для успішної соціалізації учня (вихованця).

4.18. У спеціальній школі здійснюється психолого-педагогічний супровід кожного  учня (вихованця). З цією метою педагогічні та медичні працівники проводять спостереження за учнями (вихованцями), результати яких обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму для уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до учня (вихованця).

4.19. Психолого-педагогічний  консиліум є консультативно-дорадчим органом спеціальної школи,  утворюється її директором та діє на підставі установчих документів спеціальної школи.

До складу психолого-педагогічного консиліуму входять директор спеціальної школи або його заступник (голова), який відповідає за організацію освітнього процесу, медичний працівник, який входить до штату спеціальної школи або закладу охорони здоров’я за напрямом (профілем) діяльності спеціальної школи, вчителі, які мають спеціальну педагогічну освіту, та інші педагогічні працівники. До роботи психолого-педагогічного консиліуму можуть долучатися інші фахівці.

4.20. Основні функції психолого-педагогічного консиліуму визначені законодавством.

4.21. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі засідання та ухвалюються  більшістю голосів членів консиліуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого-педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму проводяться в разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.

Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти (учня/вихованця) залучаються його батьки (інші законні представники).

4.22. Психологічне забезпечення освітнього процесу в спеціальній школі здійснюється практичними психологами, соціально-педагогічний патронаж – соціальними педагогами.

4.23. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти (учнів/вихованців) спеціальної школи здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності). За потреби здійснюється адаптація (модифікація) проведення процедури оцінювання з урахуванням особливостей учнів.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), які завершили здобуття освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Учні спеціальної школи можуть бути звільнені від проходження атестації за заявою одного з батьків (інших законних представників) відповідно до законодавства.

Облік оцінювання результатів  навчання здобувачів освіти (учнів/вихованців) протягом навчального року ведеться в класних журналах. Результати навчання за рік зазначаються в особових справах учнів.

4.24. Учні (вихованці), які завершили здобуття певного рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту в установленому законодавством порядку.

4.25. Учасниками освітнього процесу в спеціальній школі є: здобувачі освіти (учні/вихованці), надавачі освіти (педагогічні працівники), медичні працівники, батьки або інші законні представники здобувачів освіти (учнів/вихованців), інші працівники, які забезпечують освітній процес.

4.26. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням директора спеціальної школи. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор.

4.27. Статус учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку спеціальної школи.

4.28. Діяльність спеціальної школи на період воєнного стану, надзвичайної ситуації, або надзвичайного стану–здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ V

НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ  ТА

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ (ДОПОМОГИ)

 

5.1. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) надаються в рамках корекційно-розвиткового складника освітньої програми та навчального плану з урахуванням індивідуальних програм розвитку учнів (вихованців) в індивідуальній або груповій формі у вигляді занять педагогічними працівниками у другій половині дня (крім випадків, коли проведення таких занять в індивідуальній формі у першій половині дня передбачено освітньою програмою та або медичними приписами закладів охорони здоровʼя).

5.2. Надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг (допомоги) для учнів (вихованців) спеціальної школи повинно сприяти досягненгю результатів навчання відповідно до державних стандартів.

5.3. Для проведення занять у груповій формі створюються міжкласні групи.У групі повинно бути не менше трьох та не більше шести осіб.

Проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до індивідуальних програм розвитку учнів (вихованців).

5.4. У спеціальній  школі можуть проводитися заняття з лікувальної фізкультури; фізичної терапії/фізкультури; ритміки; логоритміки; розвитку мовлення; соціально-побутового орієнтування у просторі; корекції розвитку; корекції мовлення; психологічної корекції; педагогічної корекції; корекції та розвитку психофізичних функцій тощо.

5.5. У спеціальній школі надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога):

1) для учнів (вихованців) з інтелектуальними порушеннями життєво-практичної спрямованості  підготовки до самостійного життя на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів;

2) для учнів (вихованців) з тяжкими порушеннями мовлення – психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога), спрямовані на корекцію порушень мовленнєвої системи та ускладнень, які їх супроводжують (порушень усного та писемного мовлення, вторинної затримки психічного розвитку, розладів емоційно-вольової сфери тощо);

3) для учнів (вихованців) із розладами аутичного спектра, спрямовані на формування необхідних компетентностей для подальшого самостійного життя, соціально-побутового орієнтування, розвиток комунікативних навичок, у тому числі корекцію порушень мовленнєвої системи та ускладнень, які їх супроводжують, розладів емоційно-вольової сфери, використання засобів альтернативної комунікації тощо.

5.6. Медичні працівники спеціальної школи забезпечують виконання рекомендацій, зазначені у довідці від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, в тому числі фізичну терапію/фізкультуру, лікувальну фізкультуру, масаж тощо.

5.7. У спеціальній школі на платній основі можуть отримувати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) діти, які не є учнями (вихованцями) школи.

Послуги (допомога) таким дітям надаються відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром, або індивідуальними програмами реабілітації (за наявності), або рекомендацій закладів охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, та на підставі договору між закладом освіти та батьками (іншими законними представниками) про надання таких послуг (допомоги).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) не надаються особам, які не можуть відвідувати заклад освіти за очною формою освіти за станом здоров’я, що підтверджується довідками.

5.8. Під час встановлення карантину та затвердження протиепідемічних обмежувальних заходів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) дітям, які не є учнями (вихованцями), спеціальної школи, крім занять, які проводяться індивідуально, припиняється.

5.9. Облік заходів, які були надані здійснюється директором спеціальної школи (або уповноваженою ним особою) через систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів.

5.10. У разі виявлення фактів жорстокого поводження з дитиною, інших проявів складних життєвих  обставин директор спеціальної школи вживає в межах компетенції заходів, визначених чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ VІ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ

 

6.1. Управління спеціальною школою здійснюється Органом управління майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.2. Орган управління майном:

- оголошує конкурсна заміщення посади директора спеціальної школи, призначає на посаду та звільняє з посади директора спеціальної школи згідно з чинним законодавством, укладає та розриває з ним контракт, здійснює  контроль за виконанням контракту відповідно до законодавства;

- затверджує Статут спеціальної школи і зміни до нього відповідно до законодавства, здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням;

- приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію спеціальної школи;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в оперативному управлінні спеціальної школи;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим  Статутом.

6.3. Безпосереднє управління спеціальною школою здійснює її директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління майном в порядку, встановленому законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора спеціальної школи, порядок оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора спеціальної школи визначаються чинним законодавством України.

З директором спеціальної школи у порядку, встановленому законодавством, укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови.

Контракт із директором спеціальної школи може бути достроково розірваний з підстав, встановлених законодавством та умовами укладеного контракту.

6.4. Директор спеціальної школи:

- виконує закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, забезпечує та контролює їх виконання працівниками спеціальної школи;

- планує та організовує діяльність спеціальної школи;

- діє від імені спеціальної школи в межах повноважень, приймає рішення щодо діяльності спеціальної школи в межах повноважень, встановлених законодавством, Статутом та контрактом, визначає режим роботи спеціальної школи;

- розробляє проект кошторису спеціальної школи та забезпечує його затвердження згідно з законодавством;

- організовує фінансово-господарську діяльність спеціальної школи в межах затвердженого кошторису;

- розробляє та затверджує структуру спеціальної школи у встановленому, законодавством порядку;

- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, функціональні обов’язки працівників;

- видає накази, розпорядження, застосовує заходи заохочення та притягнення до відповідальності працівників;

- забезпечує збереження та ефективне використання майна, що знаходиться в оперативному управління спеціальної школи;

- забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку спеціальної школи;

- організовує освітній процес та видачу документів про освіту;

- створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджує положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у спеціальній школі, забезпечує її створення та функціонування;

- забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку здобувачів освіти (учнів/вихованців);

- контролює виконання педагогічними працівниками та здобувачами освіти (учнями/вихованцями)освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічнимипрацівниками;

- формує засади, створює умови, сприяє формуванню культури здорового способу життя здобувачів освіти (учнів/вихованців) та працівників спеціальної школи;

- створює в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище,

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- організовує харчування та медичне обслуговування здобувачів освіти (учнів/вихованців) відповідно до законодавства;

- забезпечує дотримання протиепідемічних заходів, санітарно-гігієнічних норм та протипожежної безпеки;

- здійснює зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти (учнів/вихованців);

- організовує документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

- звітує щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку спеціальної школи;

- виконує інші обов’язки згідно з законодавством.

6.5. Директор спеціальної школи має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, Статутом спеціальної школи і контрактом.

6.6. Основним постійно діючим колегіальним органом управління спеціальної школи є педагогічна рада.

Повноваження педагогічної ради визначаються чинним законодавством та Статутом спеціальної школи.

6.7. Педагогічна рада спеціальної школи:

- схвалює стратегію розвитку спеціальної школи та річний план роботи; освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання; правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти (учнів/вихованців) на наступний рік навчання, їх відрахування, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти, освітньої діяльності спеціальної школи;

- розглядає інші питання, віднесені законодавством до її повноважень.

Засідання педагогічної ради спеціальної школи є правомірним, якщо наньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора спеціальної школи та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу спеціальної школи.

6.8. У спеціальній школі громадське самоврядування здійснюється на принципах, визначених Законом України «Про освіту».

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту».

6.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування спеціальної школи є загальні збори її колективу.

Періодичність скликання загальних зборів трудового колективу не менш як один раз на рік. Збори є повноважними якщо на них присутні не менше половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх на цих зборах. Інші питання діяльності зборів, що не врегульовані законодавством, визначаються колективним договором спеціальної школи.

Загальні збори трудового колективу:

-  розглядають та схвалюють проект колективного договору;

-  затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

-  визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

-  обирають комісію з трудових спорів;

-  заслуховують звіт директора спеціальної школи;

-  розглядають інші питання в межах чинного законодавства.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками спеціальної школи.

6.10. У спеціальній школі може бути утворена піклувальна рада в порядку, визначеному законодавством.

6.11. Повноваження піклувальної ради, порядок утворення, діяльність, прийняття рішень, визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту».

Піклувальна рада:

-  аналізує та оцінює діяльність спеціальної школи, її директора;

-  розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку спеціальної школи та аналізує стан їх виконання;

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені чинним законодавством;

- проводить моніторинг виконання кошторису спеціальної школи і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором спеціальної школи;

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту спеціальної школи;

- може виносити Органу управління майном спеціальної школи подання про заохочення директора спеціальної школи або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом спеціальної школи.

6.12.У спеціальній школі може діяти учнівське самоврядування відповідно до чинного законодавства.

Учнівське самоврядування здійснюється здобувачами освіти (учнями/вихованцями) безпосередньо і через органи учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу та пансіону спеціальної школи.

Директор спеціальної школи сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

Органи учнівського самоврядування мають право:

-  брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

-  проводити за погодженням з керівником спеціальної школи організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

-  брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти, відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-  захищати права та інтереси здобувачів освіти (учнів/вихованців) спеціальної школи;

-  інші права, визначені чинним законодавством.

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку спеціальної школи.

6.13. Батьківське самоврядування спеціальної школи здійснюється батьками здобувачів освіти (учнів/вихованців) як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів здобувачів освіти (учнів/вихованців), організації їх дозвілля та оздоровлення.

Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, спеціальної школи, за інтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування.

6.14. Галузеву політику та розвиток спеціальної школи забезпечує структурний підрозділ Вінницької обласної державної адміністрації у галузі освіти (далі за текстом – Орган управління освітою), який здійснює організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою діяльністю спеціальної школи відповідно до чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ  VII

МАЙНО СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

 

7.1. Майно спеціальної школи становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі спеціальної школи.

7.2. Майно спеціальної школи є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та закріплене за нею на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, спеціальна школа володіє, користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається цим майном згідно з законодавством.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів спеціальної школи.

7.3. Приміщення і споруди спеціальної школи обладнані та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки, санітарних норм, охорони довкілля.

7.4. Спеціальна школа, відповідно до чинного законодавства, здійснює володіння і користування землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог з їх охорони.

Усі питання, які стосуються права на земельні ділянки, що знаходяться у користуванні спеціальної школи: їх відчуження, вилучення, відмова від права користування тощо, вирішуються за погодженням з Органом управління майном.

7.5. Спеціальна школа має право передавати, обмінювати малоцінний інвентар, що знаходиться на її балансі, продавати матеріали, сировину, продукцію, навчальних майстерень, а також списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства України та рішень Органу управління майном.

7.6. Відчуження або передача основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області і закріплені за спеціальною школою, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

Спеціальна школа має право, з дозволу Органу управління майном, відповідно до чинного законодавства України, передати нерухоме майно в оренду.

Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується або використовується не за призначенням.

7.7.Збитки, завдані спеціальній школі внаслідок порушення її майнових прав відшкодовуються у порядку, встановленому законодавством.

7.8. Спеціальна школа має необхідний набір приміщень, споруд, обладнання, автотранспорт інше майно для організації навчально-виховного процесу згідно з навчальним планом.

7.9. Контроль за збереженням та ефективним використанням майна спеціальної школи здійснюється Органом управління майном або уповноваженим ним органом в установленому законодавством порядку.

7.10. Спеціальна школа зобов'язана надати Органу управління майном або уповноваженому ним органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо своєї діяльності.

7.11. Аудит діяльності спеціальної школи здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.12.Підвезення учнів (вихованців) до спеціальної школи (місця навчання) та у зворотному напрямку (до місця проживання) здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ  VІІІ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

 

8.1. Уся фінансова та господарська діяльність спеціальної школи спрямована на досягнення мети, виконання завдань та здійснюється відповідно до чинного законодавства, цього Статуту і не має на меті отримання прибутку.

Фінансово-господарська діяльність спеціальної школи здійснюється на основі її кошторису, згідно з чинним законодавством.

8.2. Джерелами формування кошторису спеціальної школи є:

-   грошові та матеріальні внески Органу управління майном;

-   бюджетні асигнування;

-   благодійні внески, отримані згідно з  чинним законодавством;

-   надходження від оренди майна;

-   кошти від надання платних послуг, надання яких передбачено чинним законодавством;

-   інші надходження незаборонені чинним законодавством.

8.3. Обсяг видатків на утримання спеціальної школи формується з урахуванням того, що діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування знаходяться на повному державному утриманні, а видатки на дітей  із малозабезпечених та багатодітних сімей здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Основним плановим документом, який надає повноваження спеціальній школі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання спеціальною школою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень, є кошторис спеціальної школи.

8.5. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису визначені чинним законодавством України.

8.6. Спеціальна школа забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

8.7. Штатний розпис спеціальної школи складається відповідно до типових штатних нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, в межах визначеного фонду оплати праці та затверджується згідно з чинним законодавством України.

8.8. Кошторис і план асигнувань спеціальної школи складаються і затверджуються відповідно до чинного законодавства України.

8.9. Надходження, які надійшли до спеціальної школи у разі надання платних послуг, використовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.10. Доходи спеціальної школи зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання спеціальної школи і використовуються на фінансування тільки видатків цього кошторису.

8.11. Оплата  праці  працівників, визначення  кількості  днів  відпустки здійснюється згідно з чинним законодавством та колективним договором.

8.12. Спеціальна школа самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості згідно з законодавством на вимогу органів, яким законодавство України надало право контролю за відповідними напрямами діяльності.

8.13. Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності спеціальної школи.

Спеціальна школа зобов'язана надавати Органу управління майном або уповноваженому ним органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо своєї діяльності.

8.14. Спеціальна школа може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до чинного законодавства.

8.15. Спеціальній школі забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників,  працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.16. Доходи (прибутки) спеціальної школи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.17. Утримання здобувачів освіти (учнів/вихованців) в пансіоні спеціальної школи здійснюється за рахунок коштів, визначених у кошторисі, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8.18.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, в спеціальній школі перебувають на повному державному утриманні відповідно до законодавства.

 

РОЗДІЛ ІХ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

 

9.1. Спеціальна школа має право здійснювати міжнародне співробітництво, впроваджувати міжнародні проєкти щодо обмінуздобувачів освіти (учнів/вихованців) та надавачів освіти (педагогів)  у рамках освітніх програм,   встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Спеціальна школа має право відповідно до чинного законодавства укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, юридичними та фізичними особами- суб’єктами господарювання, організаціями, громадськими об`єднаннями інших країн.

9.3. Спеціальна школа відповідно до чинного законодавства та укладених угод має право проводити відпочинок та оздоровлення здобувачів освіти (учнів/вихованців) за межами України в різних країнах світу.

9.4. Спеціальна школа має право відповідно до чинного законодавства укладати договори та отримувати благодійні внески від міжнародних установ та фізичних осіб. Спрямовувати їх для виконання спеціальною школою своїх функцій та досягнення цілей.

 

РОЗДІЛ Х

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

10.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю, додержанням спеціальною школою державних стандартів загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Основною формою державного нагляду (контролю) за діяльністю спеціальної школи є інституційний аудит, що проводиться один раз на 10 років центральним (територіальним) органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

10.3. У період між інституційним аудитом проводяться перевірки спеціальної школи з питань, пов’язаних з її освітньою діяльністю. Зміст, види і періодичність перевірок визначаються залежно від стану освітньої роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки, не пов’язані з освітньою роботою, проводяться відповідно до законодавства.

10.4. Орган управління майном має право проводити планові та позапланові перевірки ефективності використання  майна спеціальної школи та виконання керівником умов контракту.

Перевірку витрат  на ремонт і оновлення майна здійснює Орган управління освітою.

10.5. Контроль за окремими сторонами діяльності спеціальної школи здійснюють відповідні контролюючі органи, державні органи, на які покладено нагляд за безпекою виробництва і праці, протипожежної та екологічної охорони, інші органи згідно з чинним законодавством України.

10.6. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється відповідно до законодавства.

 

РОЗДІЛ ХІ

ПРИПИНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

11.1. Припинення спеціальної школи, як юридичної особи, здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Органу управління майном, а у випадках передбачених законодавством України – за рішенням суду.

11.2. Реорганізація, зміна типу, ліквідація спеціальної школи допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення Органу управління майном, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення, після погодження проєкту відповідного рішення Органу управління майном центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (Міністерством освіти і науки України).

11.3. У разі припинення спеціальної школи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи спеціальної школи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду   або зараховуються до доходу бюджету.

11.4. Ліквідація спеціальної школи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном або за рішенням суду, у порядку встановленому законодавством.

11.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами визначаються Органом управління майном, та не може бути меншим, ніж два місяці для оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації.

11.6.3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять  повнова-ження з управління справами спеціальної школи. Ліквідаційна комісія скла-дає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність i повнота ліквідаційного балансу підлягають перевірці відповідно до чинного законодавства.

11.7. Працівникам спеціальної школи, які звільняються у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їx прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.8. Спеціальна школа є реорганізованою або ліквідованою iз дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних oci6, фізичних ociб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

РОЗДІЛ ХІІ

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління майном, шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності до чинного законодавства.

12.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної  реєстрації  згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

Голова обласної Ради                                           В. СОКОЛОВИЙ